اول باید فیلم رو بادقت ببینی!
بعد در مسابقه شرکت کن

مانده تا پایان مسابقه روزانه دیرین دیرین