خانه نور

دوره های خانگی قرآن را احیا کنید!

دومین فراخوان #روایت_تو

کافیه فقط در محیط مجالس خانگی قرآن کریم#فیلم بگیریدو برای ما روایت کنید

قالب روایت‌ت چی باشه؟

ویدئو سلفی، اونم تو حالت افقی
یادت باشه باید خیلی شیوا و خوب، از سوژه ت روایت کنی.
روایت خوب هم یعنی ما با دیدن ویدئوت، همه اتفاقای اونجا رو کامل در جریان قرار بگیریم