loader image
tavan-plus

تجربه ماندگار

«تجربه» ها هم دیدنی است، هم شنیدنی!
با «تجربه» ها که همراه می شوی و نوشِ جانشان می کنی، خودت هم «با تجربه» می شوی.
اگر میخواهیم عُمرمان طولانی شود، از تجربه ای که «عُمرِ» همکاران و بزرگ ترهایمان است، بیشتر باید استفاده کنیم.
«تجربه ماندگار» شرحِ زندگیِ تربیتی و مدیریتی آدم هایی است که یک زمانی مثل من و شما کم تجربه بودند و حالا چند تا پیراهن از ما بیشتر پاره کرده اند.

تجربه ماندگار مدیران مدارس صدرا