تاریخ ارسال نام نام‌خانوادگی شماره استان شهر پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه قالب اثر محتوا
1401/1/18 6:12:00بی بی فاطمهمیرفخرالدینی۰۹۱۳۳۵۰۱۶۱۲یزدیزدپوسترمحتوا
1401/1/19 3:26:06نگارذاکری09193411594تهرانتهرانشهید آتوتسایر مواردمحتوا
1401/1/19 22:37:48سیده سرور موسویموسوی٠۹۹۲٠٠۶۶۹۵۲خوزستاناندیمشکدبیرستان دخترانه صدرا اندیمشکپوسترمحتوا
1401/1/20 23:47:33نسیمخلجیان۰۹۳۳۳۹۴۶۳۷۱مرکزیاراکسایر مواردمحتوا
1401/1/21 15:11:00پرنیاسارایی09933643088کرمانشاهکرمانشاهسایر مواردمحتوا
1401/1/21 21:22:27آیلینباویدات کام @-خوزستاناهوازحدیثنقاشیمحتوا
1401/1/21 23:58:16ابوالفضلحاتمی09188547882همدانملایرپوسترمحتوا
1401/1/22 20:04:37ابوالفضلحاتمی09188547882همدانملایرپوسترمحتوا
1401/1/22 23:21:35شکوفهسطامی۰۹۱۰۶۲۵۲۶۴۱تهرانفشممدرسه دخترانه علی اصغر حکمتنقاشیمحتوا
1401/1/23 7:06:47فاطمهبابایی09162623512یزدیزدرسولیاننقاشی
1401/1/23 21:13:04یسناآذرمهر۰۹۹۱۱۴۳۵۴۳۷کرمانجیرفتنمونه دولتی صدریهپوسترمحتوا
1401/1/26 12:34:25سیده زهراقدرتی۰۹۳۵۱۴۸۹۹۸۶خراسان شمالیشیروانسماپوسترمحتوا
1401/1/26 12:41:10ریحانهدارایی09125796785اصفهاناصفهاننقاشیمحتوا
1401/1/26 14:05:23سعیدنادری09930121545چهارمحال و بختیاریلردگانسایر مواردمحتوا
1401/1/26 15:58:29مجیدسهرابی۰۹۱۹۲۵۶۲۹۱۳مرکزیساوهسایر مواردمحتوا
1401/1/27 18:20:03سعیدنادری09930121545چهارمحال و بختیاریلردگانسایر مواردمحتوا
1401/1/29 8:09:14طاهرهآجودان زاده۰۹۱۴۴۲۲۰۳۹۱آذربایجان شرقیتبریزپوسترمحتوا
1401/1/29 22:19:22آیلینکماسی۰۹۳۷۶۱۱۰۵۴۶کردستانبیجارشهید انواریپوسترمحتوا
1401/1/30 17:42:04سعیدنادری09930121545چهارمحال و بختیاریلردگانسایر مواردمحتوا
1401/1/31 8:55:11راضیهقاسمی۰۹۱۶۹۵۳۹۹۲۱خوزستانبندر ماهشهرپوسترمحتوا
1401/2/1 15:00:36ارمیاپروانه0998259040تهراناسلام شهرسایر مواردمحتوا
1401/2/3 12:26:17سعیدنادری09930121545چهارمحال و بختیاریلردگانسایر مواردمحتوا
1401/2/4 13:01:12طیبهبستام09386452728سیستان و بلوچستانکنارککلیپ
1401/2/4 13:42:21سعیدنادری09930121545چهارمحال و بختیاریلردگانسایر مواردمحتوا
1401/2/5 15:19:24سعیدنادری09930121545چهارمحال و بختیاریلردگانسایر موارد
1401/2/10 15:33:56فاطرهآیتی پور۰۹۳۳۰۳۸۰۳۴۹مازندرانسارینقاشیمحتوا
1401/2/11 21:59:58حانیهکرمی09011470149اصفهانلنجانهدیقرائت
1401/2/20 15:18:43رهالطفی پور۰۹۱۴۴۱۸۲۴۹۲آذربایجان شرقیتبریزنقاشیمحتوا
1401/1/19 14:03:34رقیهیوسف زادی09198347214تهراندماوندپایه اولاحمد ابراهیمیپوسترمحتوا
1401/1/19 14:08:39رقیهیوسف زادی09198347214تهراندماوندپایه اولاحمد ابراهیمیپوسترمحتوا
1401/1/20 15:06:13رقیهیوسف زادی09198347214تهراندماوندپایه اولاحمد ابراهیمیپوسترمحتوا
1401/1/20 15:14:48رقیهیوسف زادی09198347214تهراندماوندپایه اولاحمد ابراهیمیپوسترمحتوا
1401/1/21 10:15:44فاطیماکیانی۰۹۱۰۱۰۷۱۷۰۷گلستانکردکویپایه اولدبستان دخترانه فرهنگیانداستان نویسی
1401/1/21 17:36:25فاطیماکیانی۰۹۱۰۱۰۷۱۷۰۷گلستانکردکویپایه اولدبستان دخترانه فرهنگیانداستان نویسی
1401/1/22 14:52:56علینصرالله زاده۰۹۱۱۶۸۱۱۴۶۳مازندرانساریپایه اولشهدای بخش هشتنقاشیمحتوا
1401/1/22 22:11:01فاطیماکیانی۰۹۱۰۱۰۷۱۷۰۷گلستانکردکویپایه اولدبستان دخترانه فرهنگیاننقاشیمحتوا
1401/1/23 11:39:38هستیعرب09336383604کرمانکرمانپایه اولمدرسه مولودمددیداستان نویسیمحتوا
1401/1/23 14:04:33خدیجهساکی۰۹۳۰۷۳۳۷۲۴۰خوزستانحمیدیهپایه اولفدکنقاشیمحتوا
1401/1/25 11:21:51صالحپارسیامنش09127509717قمقمپایه اولهندویاننقاشی
  • محتوا
  • محتوا
1401/1/26 11:53:13مریمشریعت زاده۰۹۹۱۶۲۱۳۸۸۴خراسان رضویچنارانپایه اولسید هادی مشهدیسایر موارد
1401/1/26 13:50:07نجیبهماکوزه ای09919904639سمنانسمنانپایه اولزحمتکشنقاشیمحتوا
1401/1/27 16:02:29محمدحسینگودینی۰۹۰۲۶۰۲۸۸۵۳کرمانشاهکنگاورپایه اولشهیدمحسن توسلیپوسترمحتوا
1401/1/30 21:07:37هانیهانیزاده09160373351خوزستاناهوازپایه اولحافظکلیپ
1401/2/1 4:52:38سبحانموسی زاده09921947600آذربایجان غربیپلدشتپایه اولشهید ناصر علیزادگانسایر موارد
  • محتوا
  • محتوا
1401/2/4 0:19:46میتراسحرخیز۰۹۳۰۹۹۴۱۴۳۹فارسلارپایه اولشرفنقاشیمحتوا
1401/2/5 1:03:25میتراسحرخیز۰۹۳۰۹۹۴۱۴۳۹فارسلارپایه اولشرفنقاشیمحتوا
1401/1/18 15:39:50نساحسین پور۰۹۹۲۹۴۱۲۶۵۰آذربایجان غربیارومیهپایه پنجمشهیده حشمتینقاشیمحتوا
1401/1/18 15:41:12نساحسین پور۰۹۹۲۹۴۱۲۶۵۰آذربایجان غربیارومیهپایه پنجمشهیده حشمتینقاشیمحتوا
1401/1/18 16:01:26مبینانجیبی٠۹۹٠۲۴۶۶۷۳۳اصفهانخورزوقپایه پنجممدرسه شهید حسین حیدرینقاشیمحتوا
1401/1/18 16:21:02فاطمهذوالفقاریان۰۹۳۰۳۹۹۲۲۰۸خراسان رضویمشهدپایه پنجماحمد سزاوار رحمتنقاشیمحتوا
 تاریخ ارسال نام نام‌خانوادگی شماره استان شهر پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه قالب اثر محتوا