تاریخ ارسال نام نام‌خانوادگی شماره استان شهر پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه قالب اثر محتوا
1401/1/19 1:14:22سیده صفیهآثاری+98 910 287 5208یزدیزدپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراکلیپ
1401/1/19 1:19:43سیده صفیهآثاری+98 910 287 5208یزدیزدپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراکلیپ
1401/1/18 14:44:53زهرا بلاغیبلاغی+98 913 350 1612یزدیزدپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراپادکست
1401/2/23 12:27:30فاطمهرمضانی زاده+98 913 549 5614اصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراکلیپ
1401/1/22 7:32:46فاطمه زهراغبیشاوی+989029657445خوزستاناهوازپایه ششممدرسه معصومه ماندنی پورکلیپ
1401/2/1 22:52:25کوثرنادری+989045110860کرمانشاهاسلام آباد غربپایه دهمدخترانه صدراپادکست
1401/2/3 1:30:14فاطمهغلامی+989385573797کرمانشاهاسلام آباد غربپایه دهمعلوم و معارف اسلامیدخترانه صدراپادکست
1401/2/4 20:04:42فاطمهغلامی+989385573797کرمانشاهاسلام آبادغربپایه دهمعلوم و معارف اسلامیدخترانه صدراپادکست
1401/2/2 19:31:36آزادهنفجم+989392392335کرمانشاهاسلام آباد غربپایه دهمعلوم و معارف اسلامیدخترانه صدراپادکست
1401/1/23 14:51:41ننتا۰۰۹بوشهرسیرجانپایه پنجمشهید احمد محمود آبادینقاشیمحتوا
1401/1/26 20:15:53معصومهمعصومه نقوی۰۱۱۵۴۲۶۸۱۸۷مازندرانتنکابنپایه هشتمآراسته پورداستان نویسیمحتوا
1401/1/24 14:29:29شایانرجبی پور۰۱۲ ۸۴ ۳۳۷۴۸تهرانتهرانپایه دومآراهاشمسایر مواردminiature-paper-cut-artworks-wildlife-7.webp
1401/2/3 20:35:46ترانهشهبازی۰۲۸۲۱۲۷۶۸کرمانشاهاسلام آباد غربپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراپادکست
1401/1/26 12:42:55زینبچهرزاد090110213990کرمانشاهکرمانشاهپایه نهم15 خردادنقاشیمحتوا
1401/1/21 22:11:27فاطمهاندیک۰۹۰۱۱۳۲۳۳۷۴کرمانمنوجانپایه هشتمرسالتنقاشی
1401/1/19 20:43:54زهراکافی۰۹۰۱۱۴۳۱۷۶۳تهرانتهرانپایه نهمپویاپوسترمحتوا
1401/2/11 21:59:58حانیهکرمی09011470149اصفهانلنجانهدیقرائت
1401/1/21 20:02:02نیایشباغستانی09011650122خوزستاندزفولپایه هفتمصدرای ولایتقرائتنیایش-باغستانی،آیهٔ-۳۶-سورهٔ-مبارکهٔ-نساء.aac
1401/1/18 20:50:27یاسینبیات۰۹۰۱۱۸۳۲۲۹۷البرزکرجپایه هفتمابوذرنقاشی
 • محتوا
 • محتوا
1401/1/28 20:26:12عبدالباسطمرتضایی09011911532کردستانسقزپایه یازدهممهرسایر مواردمحتوا
1401/1/24 15:55:24علی‌اصغر‌حلاج‌آرانی‌۰۹۰۱۲۴۶۶۶۵۶اصفهانآران‌وبیدگل‌پایه نهم‌دبیرستان‌بانو‌‌‌خسروی‌حسینی‌سایر مواردمحتوا
1401/1/24 16:35:54علی‌اصغر‌حلاج‌آرانی‌۰۹۰۱۲۴۶۶۶۵۶اصفهانآران‌وبیدگل‌پایه نهم‌دبیرستان‌بانو‌‌‌خسروی‌حسینی‌پوسترمحتوا
1401/1/19 13:04:25امیرحسینجان آبادی09012728819سیستان و بلوچستانزاهدانپایه هفتمامام حسین علیه السلامقرائت
1401/1/20 14:07:59امیرحسینجان آبادی09012728819سیستان و بلوچستانزاهدانپایه هفتمامام حسین علیه السلامقرائت
1401/1/23 16:41:19هستیکشاورز۰۹۰۱۲۸۰۳۵۹۰آذربایجان شرقیمرندپایه هفتمریحانه النبینقاشی
1401/1/27 19:03:57هستیکشاورز۰۹۰۱۲۸۰۳۵۹۰آذربایجان شرقیمرندپایه هفتمریحانه النبیداستان نویسیمحتوا
1401/1/23 13:55:34هادیجعفری۰۹۰۱۲۹۳۳۵۶۰تهرانریپایه نهمشهید احمد گلمحمدیسایر مواردمحتوا
1401/1/24 21:54:31نرگسقنبری۰۹۰۱۳۹۶۰۶۶۴تهرانشهرقدسپایه نهمصبانقاشیمحتوا
1401/2/26 18:22:26مریمادیب09014220865اصفهاناصفهانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر موارد
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
1401/2/26 18:23:29مریمادیب09014220865اصفهاناصفهانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر موارد
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
1401/1/20 11:08:51سوگلاحمدی فرد09014656053زنجانزنجانپایه ششممهردانشنقاشیمحتوا
1401/1/19 15:18:25اسماعیوضی09015126318آذربایجان غربیاورمیهپایه هفتمحضرت معصومهنقاشیمحتوا
1401/1/20 21:07:16اسماعیوضی09015126318آذربایجان غربیاورمیهپایه هفتمحضرت معصومهنقاشیمحتوا
1401/1/20 21:12:40اسماعیوضی09015126318آذربایجان غربیاورمیهپایه هفتمحضرت معصومهخطاطیمحتوا
1401/1/19 12:05:26ابوالفضلعلیزاده09015349651آذربایجان شرقیچاراویماقپایه دهمشهید سید احمد موسویخطاطیمحتوا
1401/1/21 22:30:48زینبشکیبایی فر۰۹۰۱۵۳۷۷۸۴۳هرمزگانمینابپایه هفتمصدرای ولایتخطاطیمحتوا
1401/1/23 13:44:29علیرضامنتشلو۰۹۰۱۵۳۸۵۱۲۵کردستانقروهپایه هشتممدرسه شهید نجفی دلبراننقاشیمحتوا
1401/1/22 10:15:29سارارشیدی۰۹۰۱۵۴۸۹۵۹۳کرمانشاهکرمانشاهپایه پنجمشهید محسن درخشاننقاشیمحتوا
1401/1/22 1:37:20ریحانهغلامی09015714284قمقمپایه دوازدهمفنی و حرفه ایهنرستان فنی و حرفه ای صباریقرائت
1401/1/26 16:13:46رزیتادهقان چناری۰۹۰۱۶۱۴۱۷۱۲یزدیزدپایه نهمامام حسینپوسترمحتوا
1401/1/22 16:06:50محمد جوادخیلتاش09016268610خراسان رضویتربت حیدریهپایه هفتمباغر علومسایر موارد
1401/1/18 18:35:01معصومهیدائی۰۹۰۱۶۳۹۹۵۶۳آذربایجان شرقیتبریزپایه هشتمبشارتسایر مواردمحتوا
1401/1/24 16:58:26کوثر ارجمنارجمند۰۹۰۱۷۳۹۴۲۱۶آذربایجان شرقیتبریزپایه دوازدهممهدیهنقاشیمحتوا
1401/1/17 16:28:29حمید رضاشجاعی۰۹۰۱۷۸۰۵۴۶۸فارسشیرازپایه یازدهمتجربیکلیپ
1401/1/17 16:31:16حمید رضاشجاعی۰۹۰۱۷۸۰۵۴۶۸فارسشیرازپایه یازدهمتجربیقرائت
1401/1/26 11:52:03ثناجعفرنژاد09019529641آذربایجان غربیارومیهپایه هفتمپروین اعتصامینقاشیمحتوا
1401/1/26 12:12:40ثناجعفر نژاد09019529641آذربایجان غربیارومیهپایه هفتمپروین اعتصامینقاشیمحتوا
1401/1/21 11:07:20افشینپیروی۰۹۰۱۹۶۹۲۴۴۱خراسان رضویمشهدپایه هفتمحسن افشار 2سایر موارد
1401/1/16 13:29:33زهراخسرونژاد09019933732فارسفساپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیمدرسه معارف اسلامی صدرای ولایتسایر مواردمحتوا
1401/1/17 0:46:45زهراخسرونژاد09019933732فارسفساپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیمدرسه معارف اسلامی صدرای ولایتداستان نویسیNotes_220406_003503_856.pdf
 تاریخ ارسال نام نام‌خانوادگی شماره استان شهر پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه قالب اثر محتوا