تاریخ ارسال نام نام خانوادگی استان شهر شماره فضای مجازی پایه تحصیلی نام مدرسه فیلم
1401/2/7 18:26:29آسناتخدابخشیاصفهانلنجان،09382061196پایه دومپیشتازان هدی
1401/1/31 8:48:40فاطمهبنی سعیدخوزستانبندر ماهشهر+98 903 244 1968پایه هشتمصدرا
1401/1/30 22:33:22ریحانهشیرازیخوزستانماهشهر+989034911430پایه هشتمصدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 12:45:07کوثرنادریکرمانشاهاسلام آباد غرب+989045110860پایه دهمدخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 21:12:46ستایشمیفریکرمانشاهاسلام آبادغرب+989052175990پایه دهمدخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 12:20:02دنیاشهبازیکرمانشاهاسلام آباد غرب+989185699904پایه دهمدخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 12:49:26کوثررضاییکرمانشاهاسلام آباد غرب+989186359761پایه دهمدخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/4 19:55:08فاطمهغلامیکرمانشاهاسلام آباد غرب+989385573797پایه دهمدخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 12:26:18سمنباباییکرمانشاهاسلام آباد غرب+989395208163پایه دهمدخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 22:13:38آی لاربسطامی زادکرمانشاهاسلام آباد غرب+989936254399پایه دهمدخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/8 20:36:22فاطمه ساداتموسوی اطهرسمنانشاهرود۰۹۰۱۲۷۰۳۸۵۳پایه یازدهمدبیرستان صدرای ولایتویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/11 0:54:44فاطمهطرفیخوزستانآبادان۰۹۰۲۲۲۴۱۱۵۷پایه دهمدبیرستان علوم و معارف اسلامی صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/1/20 22:28:48دعاغرباویخوزستانهویزه۰۹۰۲۶۰۷۸۱۲۶پایه سومخدیجه کبری
1401/1/31 8:52:45معصومهجابریخوزستانماهشهر۰۹۰۳۰۲۷۹۷۵۸پایه هشتمصدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/1/24 20:25:49حامدبابانیاصفهاندولت آباد برخوار۰۹۰۳۱۰۸۸۳۳۰پایه نهممدرسه ی حاج قاسم سلیمانی
  • ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
  • ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 20:13:16ستایشمیفریکرمانشاهاسلام آباد غرب09052175990پایه دهمدبیرستان دخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/2 15:45:31سمیرارحمانیتهرانتهران09101429062پایه پنجممدرسه استقلال ۲ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/1/24 0:48:37زهراحسن زادهقزوینابیک۰۹۱۰۴۴۰۶۷۵۶پایه چهارمشهدای گمنامویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/12 0:55:22بهجتعمیقییزدابرکوه۰۹۱۰۵۸۰۲۱۱۶
1401/2/2 19:13:09سارادرندکرمانشاهاسلامآباد غرب09115549433پایه دهمدبیرستان دخترانه صدرا
1401/1/24 18:27:11علیخائفالبرزاشتهارد09123651153پایه هفتمطالقانیویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/2 16:38:38امیرحسینپورجعفرآباديکرمانسیرجان۰۹۱۳۵۴۷۵۵۷۸پایه هشتمصدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 20:27:48مبینامختاریکرمانزرند۰۹۱۳۶۳۲۵۴۵۹پایه دهمصدرا
1401/2/11 18:37:15مریمستاریزدابرکوه09138624014ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/1/24 0:19:53رضاجعفریخراسان شمالیمانه و سملقان09157424523پایه یازدهمصدرای ولایت
  • ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
  • ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
  • ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/11 18:34:37محدثهاکبرزادهیزدابرکوه09162178546پایه نهمصدرا
1401/2/11 19:28:05محدثهاکبرزادهیزدابرکوه09162178546پایه نهمصدرا
1401/1/24 17:02:56فریبااسلامیلرستانبروجرد۰۹۱۶۳۶۸۴۶۹۶ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/9 7:11:30علینیک رفتارخوزستاناهواز09169959627پایه چهارمذوالفقار
1401/2/11 7:32:23سیده زهرابیگناهخوزستانآبادان۰۹۳۰۵۹۱۱۶۸۳پایه دهمعلوم و معارف اسلامی صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/1/19 12:17:59ابوالفضلمدقالچیتهرانتهران۰۹۳۳۱۸۳۱۰۹۷پایه نهمامید فرداویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/2 12:39:34نرگسرضاییکرمانشاهاسلامآباد غرب09361302707پایه دهمدبیرستان دخترانه صدرا
1401/1/30 15:49:11فاطمهمجیدیاصفهاندرچه09361681867پایه دومساداتویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/6 12:04:52فاطمهمجیدیاصفهاندرچه۰۹۳۶۱۶۸۱۸۶۷پایه دومساداتویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/7 18:22:10رهارحیمیاصفهانلنجان۰۹۳۶۶۳۵۴۰۸۷پایه دومپیشتازان هدی
1401/2/7 18:28:15رهارحیمیاصفهانلنجان۰۹۳۶۶۳۵۴۰۸۷پایه دومهدی
1401/2/7 0:38:57مرضیهدریسخوزستانآبادان09370261587پایه دهمدبیرستان دخترانه صدرا آبادانویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/9 17:11:41مرضیهدریسخوزستانآبادان09370261587پایه دهمصدرا ابادانویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/7 15:28:48آسناتخدابخشیاصفهانلنجان09382061196پایه دومهدی
1401/2/3 21:08:25شیدافرجیکرمانشاهاسلام آباد غرب09385409975پایه دهمدخترانه صدرا
  • ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
  • ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/1/21 19:20:18آزادهنفجمکرمانشاهاسلام آباد غرب09392392335پایه دهمدخترانه صدرا در مورد فیلم داره کم کم یاد میگیره
1401/2/3 16:09:51آزادهنفجمکرمانشاهاسلام آباد غرب09392392335پایه دهمدبیرستان دخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 16:05:33آزادهنفجمکرمانشاهاسلام آباد غرب093923923351پایه دهمدبیرستان دخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/1/19 22:16:27محدثهیاوریخراسان شمالیبجنورد۰۹۹۰۷۱۱۸۵۴۳پایه هفتمصدرا
1401/2/13 0:25:46سارارزاقیاصفهانآران و بیدگل۰۹۹۱۵۵۷۶۴۸۸پایه دهممدرسه صدرای ولایتویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/2 15:30:40مریمناصریکرمانشاهاسلام آباد غرب۰۹۹۲۵۲۷۶۶۲۹پایه دهمدبیرستان دخترانه صدراویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/1/31 19:09:33سعیدنادریچهارمحال و بختیاریلردگان09930121545پایه دوازدهمفجویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/1 12:51:39سعیدنادریچهارمحال و بختیاریلردگان09930121545پایه دوازدهمویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/3 12:32:40سعیدنادریچهارمحال و بختیاریلردگان09930121545ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
1401/2/4 13:44:55سعیدنادریچهارمحال و بختیاریلردگان09930121545ویدئوی سلفی خود ارسال کنید
 تاریخ ارسال نام نام خانوادگی استان شهر شماره فضای مجازی پایه تحصیلی نام مدرسه فیلم