نمایش 1 - 100 از 267

 نام نام‌خانوادگی استان شهرستان پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه تلفن همراه والدین ۱ ۲ ۳
ستایشکریمیتهرانتهرانپایه هفتممهراب مدنی09358301813از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
ستایشکریمیتهرانتهرانپایه هفتممهراب مدنی09358301813از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردچشم
کوثرآزمندخوزستانباغملکپایه دهمانسانیدبیرستان فضیلت09169884274او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
کوثرآزمندخوزستانباغملکپایه دهمانسانیدبیرستان فضیلت09169884274او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
زینبمنصوری ارمکیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09132621039او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زینبمنصوری ارمکیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09132621039او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شیدامنتظریگیلانآستانه اشرفیهپایه هفتمشهید چمران09119440017او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شیدامنتظریگیلانآستانه اشرفیهپایه هفتمشهید چمران09119440017او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شیدامنتظریگیلانآستانه اشرفیهپایه هفتمشهید چمران09119440017او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
جواددهقان بنادکییزدیزدپایه هفتممدرس یزدی۰۹۱۳۶۷۱۵۵۴۰او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
جواددهقان بنادکییزدیزدپایه هفتممدرس یزدی۰۹۱۳۲۵۸۴۱۱۳او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
صالحپارسیامنشقمقمپایه دوازدهمعلوم و معارف اسلامیهندویان09127509717از جانب خدا به او حکمت داده شد.دوری از گناهدست
زهراحسن‌زادهقزوینابیکپایه هفتممدرسه‌ی حضرت مریم۰۹۱۰۴۴۴۰۶۷۵۶از جانب خدا به او حکمت داده شد.دوری از گناهزبان
زهرامزدیان فراصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09132640322او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهعقیقیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09139613015او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهظریفیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت کاشان۰۹۹۰۲۴۲۳۰۲۲از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
دآنیآلکلهرقزوینقزوینپایه دهمعلوم و معارف اسلامیعلوم و معآرف آسلآمی صدرآی ولآیت۰۹۳۹۴۶۹۴۶۱۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
محمد متینچگینیمرکزیخندابپایه هفتمشهدای قلعه09054746335او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
محمد متینچگینیمرکزیخندابپایه هفتمشهدای قلعه خنداب09054746335او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فرزانهاحمدیبوشهرجمپایه هشتمکوثر09127218309او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.دوری از گناهزبان
مهدیهاعلمی نسبخراسان رضویمشهدپایه هفتمحضرت مریم ۲09331582314از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
مهدیهاعلمی نسبخراسان رضویمشهدپایه هفتمحضرت مریم ۲09331582314او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
کریمنهاریفارساستهبانپایه هشتمدارالفنون09368900101او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
صدیقهصادقیفارسسپیدانپایه هفتمشهدای کمهر09175114794او از پیامبران الهی نبوده است.دوری از گناهزبان
مبیناحقانیخراسان شمالیبجنوردپایه هشتمشرافت ۲09151880092او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
السافروزنگیلانرودسرپایه هفتموحدت۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
امیرحسینفداییفارسدارابپایه هفتمتمدن سازان۰۹۰۱۴۰۶۹۵۷۰او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فاطمهفداییفارسدارابپایه هفتمشهید نیکمنش۰۹۰۱۴۰۶۹۵۷۰او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
راحلهصداقی دهکنهبوشهرشبانکارهپایه هفتمپروین اعتصامی09176449206از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکندوری از گناهزبان
فائزهبزیسمنانبسطامپایه نهم۱۲بهمن۰۹۱۲۴۷۳۰۷۳۱او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهقاسمیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09162945276از جانب خدا به او حکمت داده شد.تقوازبان
هستیصالحیمازندراناملپایه دوازدهمانسانیامام حسین۰۲۴۸۴۱۸۹او از پیامبران الهی نبوده است.تقواچشم
هستیصالحیمازندراناملپایه هفتمامام حسین۰۹۱۵۳۷۳۸او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.با حیا بودنچشم
علیاسودیآذربایجان شرقیتبریزپایه نهمشمس تبریزی پسرانه۰۹۱۴۹۰۶۵۴۸۷از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
مریمنخئیفارسشیرازپایه نهمسید مرتضی علوی109013617653او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
نرجسعبدالهیبوشهربوشهرپایه دوازدهمانسانیام ابیها09172728984او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
تیناایزدی گرجاناردبیلاردبیلپایه دوازدهمتجربیمعراج09037401805او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شهینقاسمیکرمانشاهکرمانشاهپایه نهمدبیرستان دخترانه شایسته۰۹۱۸۹۱۹۲۵۰۲او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
ساراداودیکردستانبیجارپایه نهمدبیرستان صدرا۰۹۱۸۷۸۹۷۸۷۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
ایلیاتمامیهخراسان رضویمشهدپایه هفتمشهید حسن رضایی۰۹۳۵۳۴۵۹۴۱۴او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
دنیاعالیپورخوزستانایذهپایه هشتمبنت الهدا09388202955از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
صدیقهصادقیفارسسپیدانپایه هفتمشهدای کمهر09175114794او از پیامبران الهی نبوده است.تقوازبان
شهینقاسمیکرمانشاهکرمانشاهپایه نهمدبیرستان دخترانه شایسته۰۹۱۸۹۱۹۲۵۰۲او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شهینقاسمیکرمانشاهکرمانشاهپایه نهمدبیرستان دخترانه شایسته۰۹۱۸۹۱۹۲۵۰۲او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
ساراداودیکردستانبیجارپایه نهمدبیرستان صدرا۰۹۱۸۷۸۹۷۸۷۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
ایلیاشیرخانیمازندرانساریپایه هفتمدبیرستان زنده یادبصیری09020494287او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
صباحسین زادهخراسان رضویمشهدپایه هفتمشهید طباطبایی09033092005او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهقاسمیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09162945276از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
فاطمهقاسمیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09162945276او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
الههکلاهی حشمتگیلانلنگرودپایه هفتممدرسه حضرت آسیه09195956425او از پیامبران الهی نبوده است.همه موارددست
سعیدفلاح بجستانیخراسان رضویبجستانپایه دوازدهمانسانیامام خمینی09158951703او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهرمضانی زادهاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت۰۹۹۰۸۹۵۷۶۳۱او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زینبنیکوکلاماصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرا09134029042او از پیامبران الهی نبوده است.تقوازبان
مریمرمضانیاناصفهانلنجانپایه یازدهمتجربیفرزانگان09388917385او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زهرارمضانیاناصفهانلنجانپایه هشتمهفتم تیر09383656625او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زهرارمضانیاناصفهانلنجانپایه هشتمهفتم تیر09383656625او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زینبفرزانگاناصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت کاشان+98 913 657 4535از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
رومیناراهیمیگیلانلنگرودپایه هفتماستعداد های درخشان (فرزانگان)09112451967او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فاطمهعقیقیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09139613015او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زهرامداحاصفهانكاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراي ولايت09132760600او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
سارارزاقیاصفهانآران و بیدگلپایه دهمعلوم و معارف اسلامیمدرسه صدرای ولایت۰۹۱۳۲۷۷۶۸۲۳از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
حانیهنوبختآذربایجان غربیارومیهپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرا۰۹۱۴۹۷۸۷۴۴۶او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
امیر حسینکریم زادهآذربایجان غربیچایپارهپایه نهمشهید رجایی۰۹۱۴۴۶۳۳۵۸۶او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
صدیقهصادقیفارسسپیدانپایه هفتمشهدای کمهر09175114794او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
محمد مهدیمسعودنیاتهرانتهرانپایه هشتمشهدای گمنام۰۹۱۹۵۱۸۶۸۰۹او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
پریابدریاردبیلاردبیلپایه دوازدهمریاضینمونه دولتی الزهرا(س)۰۹۱۴۶۲۷۶۰۶۳او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
محیاصادقییزدیزدپایه هفتمحاج کاظم اویسی09132740558او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
امیر علیشریفیاصفهاناصفهانپایه هفتمشهید عراقی09021013149او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
حسینزنقاییخراسان رضویمشهدپایه نهمدهقان نیری09017624805او از پیامبران الهی نبوده است.تقوازبان
سیناملاجعفریآذربایجان غربیارومیهپایه نهمشهید صفایی۰۹۱۴۷۲۱۰۴۵۳او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
یگانهعمرانیآذربایجان غربیارومیهپایه نهمدانشمند۰۹۱۴۴۴۰۱۹۱۶از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
ساراداودیکردستانبیجارپایه نهمدبیرستان صدرا۰۹۱۸۷۸۹۷۸۷۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
سحرنخعیخراسان رضویمشهدپایه دهمعلوم و معارف اسلامیشاهد نصرت09155179630او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
کوثرخدابنده لوزنجانآبگرم روستای اردلانپایه هفتمشهید نوای صفوی۰۹۳۳۱۸۴۹۷۷۴او از پیامبران الهی نبوده است.با حیا بودنزبان
محمداکبریآذربایجان شرقیمرندپایه دوازدهمانسانیعلوم معارف اسلامی صدرا09141909642او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
محمدمهدیواقفی زادهقمقمپایه نهمحافظ09127584271او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
ایلیاشیرخانیمازندرانساریپایه هفتمدبیرستان زنده یادبصیری09020494287او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
ایلیاشیرخانیمازندرانساریپایه هفتمدبیرستان زنده یادبصیری09020494287او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فاطمهخاکپورتهرانتهرانپایه دهمکار و دانشهنرستان زینب کبری09366384130او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
علیزمانیتهرانتهرانپایه دهمانسانیملاصدرا۰۹۱۲۳۴۹۲۸۱۴او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
محمدرضادرستکاریزدیزدپایه یازدهمانسانیامام رضا علیه السلام09375121343از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنتقوازبان
ریحانهرجبیخراسان رضویمشهدپایه یازدهمانسانیرستگارمقدم09216292825از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
عمادجان نثاریتهرانتهرانپایه یازدهمانسانیملاصدرا09924935016او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
امیرعباسافشاریتهرانتهرانپایه دهمانسانیملاصدرا۰۹۱۲۹۴۷۳۱۵۴او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فاطمهتقی زادهاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت۰۹۱۳۱۶۲۶۱۳۰او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فاطمه ساداتموسویتهرانتهرانپایه نهمشاهد فجر۰۹۱۹۶۰۷۲۰۰۱او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فاطمهطبرساگلستانگرگانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرا۰۹۱۹۲۹۴۲۳۴۸از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
میر علیرضا حسینیحسینیآذربایجان شرقیمیانهپایه هفتماستاد شهریار09149207749او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهطرفیخوزستانآبادانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرا۰۹۳۹۰۹۴۵۱۰۱او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
نرجسملکزادهاصفهانزرین شهرپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرا ولایت دوره دوم۰۹۳۵۲۵۸۲۹۱۲او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
محسنرحیمیتهرانورامینپایه هفتمصدرا09198028641از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
احمدرضارستمیهمدانملایرپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرا09184994426از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
محمدمتینمحمودی فرخراسان رضویمشهد مقدسپایه دوازدهمریاضیامام حسن مجتبی علیه السلام۰۹۱۵۱۵۷۲۰۹۸او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
پوریاطرزیتهرانتهرانپایه دهمریاضیملاصدرا09011612507او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
مهرانمفتاحگیلانتالشپایه هشتمشهید نمازی۰۹۰۳۵۵۸۴۰۲۷او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
سیناملاجعفریآذربایجان غربیارومیهپایه نهمشهید صفایی۰۹۱۴۷۲۱۰۴۵۳او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فائزهجعفریخوزستانآبادانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت آبادان09167393044او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
ساراداودیکردستانبیجارپایه نهمدبیرستان صدرا۰۹۱۸۷۸۹۷۸۷۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
محمد امینقجاوندتهرانتهرانپایه دهمریاضیملاصدرا۰۹۱۲۳۹۸۱۶۲۸او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
محمد امینقجاوندتهرانتهرانپایه دهمریاضیملاصدرا۰۹۱۲۳۹۸۱۶۲۸او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
 نام نام‌خانوادگی استان شهرستان پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه تلفن همراه والدین ۱ ۲ ۳