تاریخ ارسال نام نام‌خانوادگی شماره استان شهر پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه قالب اثر محتوا
1401/3/18 12:49:56فاطمهپورکند۰۹۹۲۷۱۴۸۴۳۶قزوینالبرزپایه هشتمعطیهکلیپ
1401/2/29 18:24:16ملیکاطاهری09137960595اصفهاناصفهانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراکلیپ
1401/2/27 2:26:02کوثرآزمند0910631510tخوزستانباغملکپایه دهمانسانیدبیرستان فضیلتکلیپ
1401/2/26 18:23:29مریمادیب09014220865اصفهاناصفهانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر موارد
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
1401/2/26 18:22:26مریمادیب09014220865اصفهاناصفهانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر موارد
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
1401/2/26 17:32:06فاطمه بانوصالحی09945446403اصفهاناصفهانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر موارد
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
1401/2/26 17:07:01فاطمه بانوصالحی09945446403اصفهاناصفهانپایه دهمصدراسایر مواردمحتوا
1401/2/26 16:28:37مهلاتقیان۰۹۹۴۴۴۸۸۹۹۲اصفهاناصفهانپایه دهمصدراپوستر
 • محتوا
 • محتوا
 • محتوا
1401/2/26 15:37:26مهلاتقیان۰۹۹۴۴۴۸۸۹۹۲اصفهاناصفهانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراپوسترمحتوا
1401/2/26 14:55:52کوثرتواضعی09925878797اصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایتسایر موارد
1401/2/26 1:14:42فاطمهکدخدایی09134438895اصفهاناصفهانپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر مواردIMG_20220516_011148_780.webp
1401/2/26 0:53:35فاطمهکدخدایی09134438895اصفهاناصفهانپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر مواردIMG_20220516_005112_768.webp
1401/2/25 22:05:09فاطمهکدخدایی09134438895اصفهاناصفهانپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر مواردIMG_20220515_220017_065.webp
1401/2/25 14:30:44زینبفلکی۰۹۱۳۷۹۵۱۱۳۵اصفهانخمینی شهرپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراپوستر
 • محتوا
 • محتوا
1401/2/25 1:09:45عطیهسلطانی۰۹۱۳۶۸۲۰۰۴۸اصفهاناصفهانپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراپوسترمحتوا
1401/2/24 20:06:28رقیهغفراللهی09925963858اصفهاناصفهانپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر مواردمحتوا
1401/2/24 10:38:14زینبمنصوری ارمکی09130773327اصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایتپوسترمحتوا
1401/2/24 10:27:26زینبمنصوری ارمکی09130773327اصفهانکاشانپایه نهمصدرای ولایتپوسترمحتوا
1401/2/23 12:27:30فاطمهرمضانی زاده+98 913 549 5614اصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراکلیپ
1401/2/23 7:36:21زهراساداتاعتصامی09917327435اصفهاناصفهانپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر مواردمحتوا
1401/2/22 21:50:02زهرامزدیان فر09137428084اصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایتخطاطیمحتوا
1401/2/20 18:11:34محمد متینچگینی09054746335مرکزیخندابپایه ششمشهدای قلعهنقاشیمحتوا
1401/2/20 15:18:43رهالطفی پور۰۹۱۴۴۱۸۲۴۹۲آذربایجان شرقیتبریزنقاشیمحتوا
1401/2/20 0:48:44فاطمهکریم نژاد09130241965اصفهاناصفهانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراکلیپ
1401/2/19 20:53:34ساراناظمی۰۹۱۳۵۵۰۰۳۴۳اصفهانکاشانپایه دهمصدرای ولایتسایر مواردمحتوا
1401/2/19 20:16:43مهدیهاعلمی نسب09331582314خراسان رضویمشهدپایه ششمحضرت مریم ۲نقاشیمحتوا
1401/2/19 6:42:50السافروزن۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸آذربایجان شرقیرودسرپایه پنجموحدتکلیپ
1401/2/16 16:30:21فاطمهترابی09900197324اصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراکلیپ
1401/2/15 22:02:17مهدیهباقری پناه۰۹۹۲۸۴۶۹۶۱۵یزدمهریزپایه دهمعلوم و معارف اسلامیعلوم و معارف اسلامی صدراپوسترمحتوا
1401/2/15 19:19:25مهدیهباقری پناه۰۹۹۲۸۴۶۹۶۱۵یزدمهریزپایه دهمعلوم و معارف اسلامیعلوم و معارف اسلامی صدراپوسترمحتوا
1401/2/13 0:40:26سارارزاقی۰۹۹۱۵۵۷۶۴۸۸اصفهانآران و بیدگلپایه دهمعلوم و معارف اسلامیمدرسه صدرای ولایتکلیپ
1401/2/12 23:19:08امیرعلیشیرخانی09370850725مازندرانساریپایه پنجمشهدای امام زاده عباسکلیپ
1401/2/12 22:33:27علیرمضانی گنجی09911489574مازندرانبابلپایه یازدهمصدرای ولایت بابلپادکست
1401/2/12 20:44:04فاطمهتقی زاده۰۹۹۴۵۶۰۱۹۱۱اصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایتقرائتمحتوا
1401/2/12 20:36:34فاطمه ساداتحسینی۰۹۰۳۴۶۷۹۳۴۷اصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایتپوسترمحتوا
1401/2/12 20:36:18زهراباغبانی۰۹۱۳۴۵۶۷۸۹۰اصفهانکاشانپایه دهمتجربیشاهدکلیپمحتوا
1401/2/12 15:53:54فاطمهنصیری09940103467یزدمهریزپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراپوسترمحتوا
1401/2/12 13:06:09فاطمهاسلامی پور09300402569اصفهانلنجان زرین شهرپایه نهمفضیلتکلیپ
1401/2/12 11:38:07فاطمهصلح جویی09903489001فارسفساپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیدبیرستان معارف صدراسایر مواردمحتوا
1401/2/12 11:29:01مهدیهباقری پناه۰۹۹۲۸۴۶۹۶۱۵یزدمهریزپایه دهمعلوم و معارف اسلامیعلوم و معارف اسلامی صدراپوسترمحتوا
1401/2/12 10:53:31فاطمهزارع بیدکی۰۹۱۳۷۷۸۳۴۰۰یزدمهریزپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراخطاطی
 • محتوا
 • محتوا
1401/2/12 10:09:01ریحانهفیروزیان۰۹۹۳۵۷۸۵۸۱۰خراسان شمالیبجنوردپایه نهمدبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرانقاشیمحتوا
1401/2/12 2:43:26امیرعلیشیرخانی09370850725مازندرانساریپایه پنجمشهدای امام زاده عباسنقاشیمحتوا
1401/2/12 1:06:50زهراساداتسیدی09130376032اصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایتپوسترمحتوا
1401/2/11 22:16:17مبیناسنبل زار09332717425فارسشیرازپایه هشتمعلوم معارف اسلامی صدرا۲قرائت
1401/2/11 21:59:58حانیهکرمی09011470149اصفهانلنجانهدیقرائت
1401/2/11 20:19:00سید علیجلوداری09134559041یزدمهریزپایه یازدهمعلوم و معارف اسلامیصدراسایر مواردمحتوا
1401/2/11 20:13:57فائزهجعفری09167393044خوزستانآبادانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت آبادانقرائتقران.aac
1401/2/11 20:01:50فاطمهنصیری09940103467یزدمهریزپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراپوسترمحتوا
1401/2/11 19:47:01آیهمختار09930961862خوزستانآبادانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراپوستر
 تاریخ ارسال نام نام‌خانوادگی شماره استان شهر پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه قالب اثر محتوا