نمایش 1 - 100 از 295

 نام نام‌خانوادگی استان شهرستان پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه تلفن همراه والدین ۱ ۲ ۳
کوثرسمومی فرخوزستانباویپایه هشتمساجده09044075328از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
متیناکبری نیااصفهانانارکپایه دوازدهمفنی و حرفه ایشهیدقدوسی09939836856او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
امیر محمدفرجی بر حقآذربایجان شرقیتبریزپایه هشتمکمال۰۹۱۴۹۱۸۳۳۲۰او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
بارانجعفریتهرانتهرانپایه هفتمشهید بهشتی09125870986او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
بارانجعفریتهرانتهرانپایه هفتمشهید بهشتی09125870986او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
بارانجعفریتهرانتهرانپایه هفتمشهید بهشتی09125870986او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهسیاه کمریکرمانشاهکرمانشاهپایه هفتمدبیرستان شاهرضایی09181331993او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
گیتیبسکابادیخراسان جنوبیبیرجندپایه هفتمکاشی نیلوفر۰۹۰۳۴۸۰۸۷۶۷از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
هستیبسکابادیخراسان جنوبیبیرجندپایه هفتمعلامه حلی۰۹۱۵۷۴۰۶۵۰۴از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
معصومهخدائیان حصارلوآذربایجان غربیشاهین دژپایه هفتمبهار دانش۰۹۳۷۰۱۷۳۶۱۲او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
معصومهخدائیان حصارلوآذربایجان غربیشاهین دژپایه هفتمبهار دانش۰۹۳۷۰۱۷۳۶۱۲او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
امیرمهدیپریمیسمنانسمنانپایه هفتممدرسه شهیدقزوهی۰۹۳۶۲۹۶۰۸۲۰ ببخشید جایزه ی مسابقه چی شد من روز ۸ برنده شدم ولی خبری از جایزه نیستاز نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
فاطمه زهراجزینیاصفهانخمینی شهرپایه نهمراضیه۰۹۱۳۵۴۸۱۵۷۱او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
امیرشاهواناصفهاناصفهانپایه یازدهمتجربیهراتی۰۹۱۳۱۹۴۱۲۵۹از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
فاطمهصادقی نژاد خلیل آبادگلستانعلی آباد کتولپایه هفتممرضیه09900895286او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فاطمهپورکندقزوینالبرزپایه هشتمعطیه۰۹۹۲۷۱۴۸۴۳۶او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زینبحاجتیچهارمحال و بختیاریاردلپایه هفتمپاسداران عفت09138143995از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
معصومهخدائیان حصارلوآذربایجان غربیشاهین دژپایه هفتمبهاردانش۰۹۳۷۰۱۷۳۶۱۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
سیناحسینیتهرانورامینپایه نهمرجائی۰۹۹۲۵۳۳۸۳۰۲از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
زهرامحمديآذربایجان شرقیتبريزپایه هشتمشهيدرجايي09141182577ایمانشرکرشد معنوی
نرگسسلگیتهرانرباط کریمپایه نهمبنت الهدی۰۹۳۵۵۱۸۱۰۶۴از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
نرگسسلگیتهرانرباط کریمپایه نهمبنت الهدی۰۹۳۵۵۱۸۱۰۶۴از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
احمدرحمانیخراسان شمالیبجنوردپایه دهمانسانیمهارت قلعه جق۰۹۳۸۱۸۰۶۶۷۰از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
محمدعرفانپورجعفریکرمانکرمانپایه هفتممکتبالمهدی09136352734از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
یوسفدلشادخوزستانبندرماهشهرپایه هفتمازدگان۰۹۱۶۶۵۳۴۷۸۶او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.با حیا بودنچشم
فاطمهاقبالیخراسان رضویمشهدپایه هفتمنجمه09154874232او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
ستاره ساداتصالحیاصفهاناصفهانپایه هشتمدبیرستان شاهد کیهان۰۹۰۲۷۹۴۸۹۵۰او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
ستارهشعبانیتهرانبهارستان۲پایه نهمنشاط۰۹۱۰۸۵۵۱۰۸۷او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
ستایشکریمیتهرانتهرانپایه هفتممهراب مدنی09358301813از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
ستایشکریمیتهرانتهرانپایه هفتممهراب مدنی09358301813از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردچشم
کوثرآزمندخوزستانباغملکپایه دهمانسانیدبیرستان فضیلت09169884274او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
کوثرآزمندخوزستانباغملکپایه دهمانسانیدبیرستان فضیلت09169884274او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
زینبمنصوری ارمکیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09132621039او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زینبمنصوری ارمکیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09132621039او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شیدامنتظریگیلانآستانه اشرفیهپایه هفتمشهید چمران09119440017او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شیدامنتظریگیلانآستانه اشرفیهپایه هفتمشهید چمران09119440017او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شیدامنتظریگیلانآستانه اشرفیهپایه هفتمشهید چمران09119440017او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
جواددهقان بنادکییزدیزدپایه هفتممدرس یزدی۰۹۱۳۶۷۱۵۵۴۰او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
جواددهقان بنادکییزدیزدپایه هفتممدرس یزدی۰۹۱۳۲۵۸۴۱۱۳او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
صالحپارسیامنشقمقمپایه دوازدهمعلوم و معارف اسلامیهندویان09127509717از جانب خدا به او حکمت داده شد.دوری از گناهدست
زهراحسن‌زادهقزوینابیکپایه هفتممدرسه‌ی حضرت مریم۰۹۱۰۴۴۴۰۶۷۵۶از جانب خدا به او حکمت داده شد.دوری از گناهزبان
زهرامزدیان فراصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09132640322او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهعقیقیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09139613015او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهظریفیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت کاشان۰۹۹۰۲۴۲۳۰۲۲از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
دآنیآلکلهرقزوینقزوینپایه دهمعلوم و معارف اسلامیعلوم و معآرف آسلآمی صدرآی ولآیت۰۹۳۹۴۶۹۴۶۱۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
محمد متینچگینیمرکزیخندابپایه هفتمشهدای قلعه09054746335او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
محمد متینچگینیمرکزیخندابپایه هفتمشهدای قلعه خنداب09054746335او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فرزانهاحمدیبوشهرجمپایه هشتمکوثر09127218309او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.دوری از گناهزبان
مهدیهاعلمی نسبخراسان رضویمشهدپایه هفتمحضرت مریم ۲09331582314از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
مهدیهاعلمی نسبخراسان رضویمشهدپایه هفتمحضرت مریم ۲09331582314او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
کریمنهاریفارساستهبانپایه هشتمدارالفنون09368900101او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
صدیقهصادقیفارسسپیدانپایه هفتمشهدای کمهر09175114794او از پیامبران الهی نبوده است.دوری از گناهزبان
مبیناحقانیخراسان شمالیبجنوردپایه هشتمشرافت ۲09151880092او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
السافروزنگیلانرودسرپایه هفتموحدت۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
امیرحسینفداییفارسدارابپایه هفتمتمدن سازان۰۹۰۱۴۰۶۹۵۷۰او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فاطمهفداییفارسدارابپایه هفتمشهید نیکمنش۰۹۰۱۴۰۶۹۵۷۰او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
راحلهصداقی دهکنهبوشهرشبانکارهپایه هفتمپروین اعتصامی09176449206از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکندوری از گناهزبان
فائزهبزیسمنانبسطامپایه نهم۱۲بهمن۰۹۱۲۴۷۳۰۷۳۱او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهقاسمیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09162945276از جانب خدا به او حکمت داده شد.تقوازبان
هستیصالحیمازندراناملپایه دوازدهمانسانیامام حسین۰۲۴۸۴۱۸۹او از پیامبران الهی نبوده است.تقواچشم
هستیصالحیمازندراناملپایه هفتمامام حسین۰۹۱۵۳۷۳۸او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.با حیا بودنچشم
علیاسودیآذربایجان شرقیتبریزپایه نهمشمس تبریزی پسرانه۰۹۱۴۹۰۶۵۴۸۷از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
مریمنخئیفارسشیرازپایه نهمسید مرتضی علوی109013617653او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
نرجسعبدالهیبوشهربوشهرپایه دوازدهمانسانیام ابیها09172728984او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
تیناایزدی گرجاناردبیلاردبیلپایه دوازدهمتجربیمعراج09037401805او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شهینقاسمیکرمانشاهکرمانشاهپایه نهمدبیرستان دخترانه شایسته۰۹۱۸۹۱۹۲۵۰۲او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
ساراداودیکردستانبیجارپایه نهمدبیرستان صدرا۰۹۱۸۷۸۹۷۸۷۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
ایلیاتمامیهخراسان رضویمشهدپایه هفتمشهید حسن رضایی۰۹۳۵۳۴۵۹۴۱۴او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
دنیاعالیپورخوزستانایذهپایه هشتمبنت الهدا09388202955از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
صدیقهصادقیفارسسپیدانپایه هفتمشهدای کمهر09175114794او از پیامبران الهی نبوده است.تقوازبان
شهینقاسمیکرمانشاهکرمانشاهپایه نهمدبیرستان دخترانه شایسته۰۹۱۸۹۱۹۲۵۰۲او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
شهینقاسمیکرمانشاهکرمانشاهپایه نهمدبیرستان دخترانه شایسته۰۹۱۸۹۱۹۲۵۰۲او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
ساراداودیکردستانبیجارپایه نهمدبیرستان صدرا۰۹۱۸۷۸۹۷۸۷۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
ایلیاشیرخانیمازندرانساریپایه هفتمدبیرستان زنده یادبصیری09020494287او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
صباحسین زادهخراسان رضویمشهدپایه هفتمشهید طباطبایی09033092005او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهقاسمیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09162945276از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
فاطمهقاسمیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09162945276او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
الههکلاهی حشمتگیلانلنگرودپایه هفتممدرسه حضرت آسیه09195956425او از پیامبران الهی نبوده است.همه موارددست
سعیدفلاح بجستانیخراسان رضویبجستانپایه دوازدهمانسانیامام خمینی09158951703او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
فاطمهرمضانی زادهاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت۰۹۹۰۸۹۵۷۶۳۱او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زینبنیکوکلاماصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرا09134029042او از پیامبران الهی نبوده است.تقوازبان
مریمرمضانیاناصفهانلنجانپایه یازدهمتجربیفرزانگان09388917385او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زهرارمضانیاناصفهانلنجانپایه هشتمهفتم تیر09383656625او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زهرارمضانیاناصفهانلنجانپایه هشتمهفتم تیر09383656625او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زینبفرزانگاناصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت کاشان+98 913 657 4535از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
رومیناراهیمیگیلانلنگرودپایه هفتماستعداد های درخشان (فرزانگان)09112451967او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
فاطمهعقیقیاصفهانکاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرای ولایت09139613015او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
زهرامداحاصفهانكاشانپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدراي ولايت09132760600او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
سارارزاقیاصفهانآران و بیدگلپایه دهمعلوم و معارف اسلامیمدرسه صدرای ولایت۰۹۱۳۲۷۷۶۸۲۳از جانب خدا به او حکمت داده شد.همه مواردزبان
حانیهنوبختآذربایجان غربیارومیهپایه دهمعلوم و معارف اسلامیصدرا۰۹۱۴۹۷۸۷۴۴۶او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
امیر حسینکریم زادهآذربایجان غربیچایپارهپایه نهمشهید رجایی۰۹۱۴۴۶۳۳۵۸۶او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
صدیقهصادقیفارسسپیدانپایه هفتمشهدای کمهر09175114794او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
محمد مهدیمسعودنیاتهرانتهرانپایه هشتمشهدای گمنام۰۹۱۹۵۱۸۶۸۰۹او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
پریابدریاردبیلاردبیلپایه دوازدهمریاضینمونه دولتی الزهرا(س)۰۹۱۴۶۲۷۶۰۶۳او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
محیاصادقییزدیزدپایه هفتمحاج کاظم اویسی09132740558او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
امیر علیشریفیاصفهاناصفهانپایه هفتمشهید عراقی09021013149او از پیامبران الهی نبوده است.همه مواردزبان
حسینزنقاییخراسان رضویمشهدپایه نهمدهقان نیری09017624805او از پیامبران الهی نبوده است.تقوازبان
سیناملاجعفریآذربایجان غربیارومیهپایه نهمشهید صفایی۰۹۱۴۷۲۱۰۴۵۳او از طریق عدل و داد بین مردم حکومت کرد.همه مواردزبان
یگانهعمرانیآذربایجان غربیارومیهپایه نهمدانشمند۰۹۱۴۴۴۰۱۹۱۶از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
ساراداودیکردستانبیجارپایه نهمدبیرستان صدرا۰۹۱۸۷۸۹۷۸۷۲از نصایح لقمان این است : با افراد لجوج گفتگو و جدل نکنهمه مواردزبان
 نام نام‌خانوادگی استان شهرستان پایه تحصیلی رشته تحصیلی نام مدرسه تلفن همراه والدین ۱ ۲ ۳